$0.00
මතකයන් පිරි සුන්දර දිනයක් ගත කරන්න එන්න Serendiva Beach Hotel

රු. 4500 ට සුන්දර වෙරල තීරයක් හිමි හෝටලයක දිනක් ගත කරන්න. වාද්දුව වෙරල තීරයේ පිහිටි Serendiva Beach Hotel වෙත එන්න. කොළඹ සිට පැයකට ආසන්න කාලයකින් ළඟා විය හැක.

මතකයන් පිරි සුන්දර දිනයක් ගත කරන්න එන්න Serendiva Beach Hotel

🔹Location – https://maps.app.goo.gl/1hrbhkL8g1cBguwN8

🔹Contact – +94 71 222 2777 / +94 77 595 3513

🔹WhatsApp – wa.me/+94775953513

♦️Corkage Free

Package details

▪️Welcome drink

▪️Use of the swimming pool

▪️Set menu lunch

▪️Evening tea or coffee

▪️Complimentary changing room (10 pax or more)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X